Voorwaarden
Voorwaarden drumschool Boarn Akkrum
  • In- en uitschrijving

Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Uitschrijving gebeurt d.m.v. het invullen van een uitschrijvingsformulier. Vanaf het moment van uitschrijven wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.

  • Lestijd / -dag

In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

  • Tarieven

Voor het seizoen 2010 – 2011 zijn de volgende tarieven vastgesteld als vermeld op de website. In de maanden juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd. Jaarlijks wordt in september het lesgeld iets verhoogd. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

  • Betaling

Het lesgeld dient binnen veertien dagen na facturatiedatum bijgeschreven te zijn op girorekening 755 181 700, t.n.v. D.J. Pol, Lange Miente 42, 8491 BJ te Akkrum onder vermelding van de naam van de leerling(e) en het factuurnummer.

  • Restitutie

Indien de leerling(e) door ziekte of ongeval van de docent meer dan drie aaneengesloten lessen mist heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld van die maand. Wanneer de leerling(e) één les mist door ziekte van de docent wordt die les ingehaald in de eerst volgende vakantie. De docent houdt hiervoor een presentielijst bij.

  • Verzuim

Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld.

  • Verhindering

Wanneer een leerling(e) minimaal één week van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen wordt er gekeken naar een alternatieve dag of tijd. In andere gevallen mist de leerling(e) de les.

  • Vakantie

Voor het vakantierooster wordt uitgegaan van de vakanties van de basisscholen in de regio noord, met uitzondering van de zomervakantie. In de maanden juli en augustus wordt er in zijn geheel geen les gegeven.

  • Instrumenten en leermiddelen

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikt materiaal zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van studieboeken en / of ander studiemateriaal is voor de rekening van de leerling(e).

 

dBA is powered by

Banner
Banner